اطلاعات فاکتورهای تعمیراتی مراکز درمانی

مرکز درمانی : *
نام شرکت : *
تاریخ فاکتور : *
شماره فاکتور : *
نام دستگاه : *
شماره سریال : *
شماره اموال : *
بخش : *
مبلغ دستمزد (ريال) : *
مبلغ قطعه تعویضی (ريال) : *
میزان تخفیف (ریال) : *
مبلغ کل فاکتور (ريال) : *

مبلغ پرداخت شده (ريال) :

*
تاریخ پرداخت : *

شرح خدمت (تعمیر، کالیبراسیون، سرویس) :

*
مدت خواب (روز) : *
تاریخ گارانتی : *
وضعیت گارانتی : دارد ندارد
کالیبراسیون : *
سرویس : *
مکاتبه با شرکت : *
محل بایگانی : *
شماره سند : *
عبارت را وارد کنید :