ماهنامه دارویی معاونت غذا و داروی هرمزگان - آبان ماه 1396

" داروهای اپیوییدی "

دانلود فایلماهنامه دارویی معاونت غذا و داروی هرمزگان - مهرماه 1396

" راهنمای سریع درمان مسمومیت ها "

دانلود فایلخبرنامه دارویی - شهریور ماه - دارو درمانی درد

خبرنامه دارویی معاونت غذا و داروی هرمزگان - شهریور ماه 1396

" دارو درمانی درد "

دانلود فایلدارو درمانی بیماری های مقاربتی

خبرنامه دارویی معاونت غذا و داروی هرمزگان - مردادماه 1396

" دارو درمانی بیماری های مقاربتی "

دانلود فایلخبرنامه تیرماه خبرنامه دارویی معاونت غذا و داروی هرمزگان - تیرماه 1396  دانلود فایلخبرنامه خرداد ماه         خبرنامه دارویی معاونت غذا و داروی هرمزگان - خردادماه 1396                      دانلود فایل