"ایمن سازی منازل از نظر بروز مسمومیت ها "

         گردآورنده مطلب : دکتر اسما بیژنی

دانلود فایل

96/08/05

     " آنچه باید در مورد داروهای استروئیدی بدانیم "

       گردآورندگان مطلب : دکتر فروغ دخت قیصرانی، دکتر فرشته عظیم زاده ، دکتر آویشن کیانی

دانلود فایل

95/12/17

     " مصرف خود سرانه داروها " 

        گردآورنده مطلب : دکتر فروغ دخت قیصرانی

دانلود فایل

96/02/28

    " گرمازدگی" 

      گردآورندگان مطلب : دکتر فرشته عظیم زاده ، دکتر فروغ دخت قیصرانی

دانلود فایل

96/03/17

    "مسمومیت ناشی از مواد شوینده و شیمیایی خانگی " 

     برداشتی از کتاب دارو درمانی مسمومیت های شایع تالیف دکتر طلعت قانع، دکتر امیر بقایی و دکتر هدی اشعری

دانلود فایل

96/04/17

    "مسمومیت ناشی از قرص برنج " 

     برداشتی از کتاب دارو درمانی مسمومیت های شایع تالیف دکتر طلعت قانع، دکتر امیر بقایی و دکتر هدی اشعری

دانلود فایل

96/04/31