• معرفی نامه صادر شده  از مرکز بهداشت
  • کپی شناسنامه نوزاد و همراه داشتن اصل شناسنامه