• تعریف : دریافت کوپن های تحویلی داروخانه ها و صدور صورت مجلس جهت داروخانه ها